header Taxatie

Taxaties van onroerende zaken

De vraag naar percelen voor woningbouw, bedrijfsterreinen en infrastructuur, dan wel herstructurering daarvan, blijft permanent aanwezig. We houden ons dagelijks bezig met taxaties van de meest uiteenlopende onroerende zaken. Het gaat daarbij om onbebouwde percelen grond, maar ook om bedrijven, boerderijen of woningen die nodig zijn om een nieuwe visie te realiseren. Vaak zijn gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen en andere (semi)overheden onze opdrachtgevers, maar ook particulieren en bedrijven.

Meer dan waardebegrotingen

Onze werkzaamheden aangaande taxaties en waarderingen zijn zeer divers van aard. Ook in het kader van bijvoorbeeld planschade, nadeelcompensatie en de Grondexploitatiewet (inbrengwaarden) wordt door ons getaxeerd en gewaardeerd. Merendeels liggen de taxatie- of waarderingswerkzaamheden die door ons worden verricht echter wel in het kader van onteigeningen of juist ter voorkoming daarvan. Dit betreft uiteraard meer dan alleen de waardebegroting van een (te onteigenen) onroerende zaak, wat op zich al ingewikkeld genoeg kan zijn. Zoals de Onteigeningswet voorschrijft, houdt een schadeloosstelling een volledige vergoeding in van alle schade die rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de (voorgenomen) onteigening. Dit kan de begroting van diverse en soms gecompliceerde schadeposten inhouden, zoals wegens derving van inkomen, herinvestering en een grote diversiteit aan andere vormen van schade.