header Planschade

Planschade

Algemene verbeteringen op het gebied van ruimtelijke ordening hoeven niet altijd in het voordeel van iederéén te zijn. Planologische wijzigingen voor bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg, de bouw van een nieuwe woonwijk of van een nieuw bedrijventerrein, kunnen overlast veroorzaken voor nabijgelegen woningen of bedrijven en leiden tot schade. Gedupeerden kunnen dan een aanvraag om een zogeheten tegemoetkoming in planschade indienen.

Risico's inschatten

In het kader van de financiële haalbaarheid van een project met bijbehorende planologische wijzigingen, is tegenwoordig vrijwel zonder uitzondering een inschatting gewenst van de risico’s op planschade. Zogenoemde planschaderisicoanalyses worden door De Bont ABS in kwalitatieve en kwantitatieve zin veelvuldig uitgevoerd. Opdrachtgevers krijgen in adviesvorm dan een opsomming van de te verwachten risico’s op planschade, doorgaans aangevuld met een inschatting van de (financiële) gevolgen van (te wijzigen) planologie. Voor een opdrachtgever is dit veelal een van de handvatten om te komen tot een gedegen afweging alvorens die de planologie gaat of laat wijzigen.

Planschade

Planschade was tot 1 juli 2008 uitsluitend een gemeentelijke aangelegenheid, voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 49 van de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Gemeenten sloten wel vaak overeenkomsten met andere partijen - dat is overigens nog steeds zo - wanneer die plannen hadden voor ruimtelijke ontwikkeling.

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Planschade is toen geregeld in Afdeling 6.1 Wro en sinds de invoering van de Wro kunnen ook Provincies en het Rijk plannen ter ruimtelijke ordening opstellen die vallen onder de werking van de planschadeafdeling in de Wro.

Op 1 oktober 2010 trad ook nog de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Met deze wet is de zogenaamde omgevingsvergunning geïntroduceerd die een groot aantal toestemmingen samenvoegt (vele vergunningen, ontheffingen en meldingen). Tegelijkertijd is een aangepaste Wro in werking getreden. Een aantal in artikel 6.1 Wro genoemde verwijzingen naar - inmiddels voormalige - ruimtelijke besluiten zijn vervangen door verwijzingen naar daartoe overeenkomende besluiten op grond van de Wabo. Hoewel het planschaderecht hierdoor inhoudelijk niet echt is gewijzigd, is het van belang de nieuwe terminologie en de systematiek inzake de Wabo te kennen. Immers alleen die plannen, besluiten, maatregelen en de omgevingsvergunning zoals vermeld in artikel 6.1.2 Wro kunnen een grondslag vormen voor vergoeding van planschade. Wij volgen de actuele ontwikkelingen op de voet.

Ruime ervaring, gedegen advies

Wij hebben ervaring op alle gebieden als het om planschade gaat en zijn in het verleden via vele overheden betrokken geweest bij planschadekwesties. Piet de Bont heeft bovendien de opkomst en ontwikkeling van het planschadevergoedingstelsel meegemaakt vanaf het begin. We geven een gedegen advies, afgeleverd op basis van de meest recente inzichten, wetgeving en jurisprudentie en uiteraard onze ruime ervaring.