header Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Naast het planschadestelsel bestaat er een vergoedingsysteem voor nadeel dat de overheid kan veroorzaken vanwege ingrepen die niet (direct) te maken hebben met planologie, maar door bijvoorbeeld wegafsluitingen of werkzaamheden: de zogenoemde nadeelcompensatie.

Proactieve rol

Binnen dit bestuursrechtelijk schadevergoedingstelsel spelen wij een proactieve en adviserende rol. De Bont ABS kan over een ingediend verzoek om nadeelcompensatie op onafhankelijke en onpartijdige wijze adviseren, ook in commissieverband.

Vele ingrepen door overheden kunnen in beginsel als nadeelcompensatie voor vergoeding in aanmerking komende schade opleveren. Evenals bij planschade, is aangaande nadeelcompensatie vaak een inschatting van risico’s daarop gewenst. Voor een overheid geeft dit veelal een handvat om te komen tot een behoorlijke belangenafweging alvorens een besluit wordt genomen of plannen uitgevoerd.

Provincie of Rijkswaterstaat

Aanvragen om vergoeding van planschade blijven het meeste voorkomen bij gemeenten. Gemeenten sluiten wel vaak bestuurlijke overeenkomsten met andere overheden, wanneer die plannen hebben voor ruimtelijke ontwikkeling en deze niet zelf initiëren. Een eigenaar of andere rechthebbende heeft bij plannen en ontwikkeling ervan doorgaans, zeker wanneer het besluitvorming betreft die niet van planologische aard is, ook de mogelijkheid om direct bij de veroorzakende overheid een verzoek om vergoeding van schade in te dienen.

Verzoeken om nadeelcompensatie komen het meeste voor bij een provincie, bij waterschappen, bij ProRail of bij Rijkswaterstaat. In de praktijk hebben de vergoedingstelsels van nadeelcompensatie en planschade veel overeenkomsten, ware het niet dat zij op een andere grondslag zijn gebaseerd. Planschade vloeit voort uit de bepalingen van artikel 6.1 Wro, nadeelcompensatie heeft (nog) geen wettelijke basis, doch wordt doorgaans gebaseerd op het beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten.

Ruime ervaring, gedegen advies

De Bont ABS heeft veel ervaring op het gebied van nadeelcompensatie, al dan niet in commissieverband. Wij zijn in het verleden via vele overheden betrokken geweest bij dergelijke zaken en Piet de Bont heeft, net als in planschadesfeer, de opkomst en ontwikkeling van het stelsel van nadeelcompensatie meegemaakt vanaf het begin. We geven gedegen advies op basis van de meest recente inzichten en jurisprudentie en uiteraard onze ruime ervaring.